特定技能ビザ転職支援センターは 外国人の方専門のお仕事情報サイトです。 お仕事のご紹介からサポートまで完全無料!

  新着情報

  在留資格の手続きQ&A①

  Tình trạng thủ tục cư trú Q&A①
  居留程序的状态 Q&A①
  Q1.
  Tư cách lưu trú của tôi bị thu hồi khi nào? Hãy giải thích bằng một ví dụ cụ thể.
  我的居住身份什么时候被撤销? 请举一个具体的例子。
  在留資格が取り消されるのは,どんな場合ですか。具体的な例を挙げて説明してください。
   

  A.

  Khi Bộ trưởng Tư pháp có thể thu hồi tư cách lưu trú, đại khái có bốn loại.

  当司法部长可以撤销居留身份时,大致有四种类型。

  法務大臣が在留資格を取り消すことができる場合は,大きく分けて次の4種類があります。

   

  Khi có được sự cho phép bằng cách lừa dối hoặc các phương tiện không chính đáng khác

  通过欺骗或其他不正当手段获得许可时

  偽りその他不正な手段により許可を受けた場合

   

  Khi nộp đơn xin hạ cánh hoặc gia hạn thời gian lưu trú, bạn có thể xin phép bằng cách nộp các giấy tờ hoặc tài liệu giả mạo, khai báo gian dối trong đơn đăng ký, khai báo gian dối, v.v. Tôi sẽ đánh.

  申请登陆或续期时,可通过提交伪造的文件或材料,在申请表中作出虚假陈述,作出虚假主张等获得许可。 我会打。
  上陸の申請や在留期間の更新の際に,偽変造された文書や資料を提出したり,申請書に偽りの記載をしたり,偽りの申立てをすること等によって,許可を受けた場合が当たります。

   

  Nếu bạn không tham gia vào các hoạt động dựa trên tình trạng cư trú ban đầu của bạn và đang tham gia hoặc có ý định tham gia vào các hoạt động khác

  如果您没有根据自己的原居住地从事任何活动,而是从事或打算从事其他活动

  本来の在留資格に基づく活動を行っておらず,かつ,他の活動を行い又は行おうとしている場合

   

  Đây là trường hợp người có tư cách lưu trú tại Bảng 1 đính kèm không thực hiện hoạt động đáng lẽ phải thực hiện và đang ở để thực hiện hoặc có ý định thực hiện các hoạt động khác mà không có lý do chính đáng.

  当附表1中具有居留身份的居民没有正当理由而没有进行应做的活动,而打算继续从事或打算进行其他活动时,就是这种情况。
  別表第1の在留資格をもって在留する者が,正当な理由なく,本来行うべき活動を行わず,かつ他の活動を行い又は行おうとして在留している場合が当たります。

   

  Nếu bạn không tiếp tục các hoạt động dựa trên tình trạng cư trú ban đầu của bạn trong một khoảng thời gian nhất định
  如果您在一段时间内没有根据您的原居住地继续进行活动
  本来の在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない場合
  Có thể áp dụng các trường hợp sau. Tuy nhiên, nếu có lý do chính đáng mà không thực hiện hoạt động thì sẽ không bị thu hồi tư cách lưu trú.
  以下情况适用。 但是,如果有正当理由不执行该活动,则居住身份不会被撤销。
  次の場合が当たります。ただし,活動を行わないことについて正当な理由がある場合は,在留資格の取消しの対象とはなりません。

   

  Người nước ngoài cư trú với tư cách cư trú (“Công nghệ / Nhân văn / Dịch vụ quốc tế”, “Kỹ năng”, “Du học”, “Lưu trú gia đình”, v.v.) trong Phụ lục 1 của Đạo luật Kiểm soát Nhập cư là các hoạt động ban đầu dựa trên tư cách cư trú. Nếu bạn không tiếp tục trong hơn 3 tháng (6 tháng đối với “Chuyên gia nâng cao số 2”)

  根据《移民控制法》附录1居住身份的外国人(“技术/人文科学/国际服务”,“技能”,“出国留学”,“家庭住所”等)是基于居住身份的原始活动。 如果您没有继续超过3个月(“ 2级高级专业”为6个月)

  入管法別表第1の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」,「留学」,「家族滞在」等)をもって在留している外国人が,その在留資格に基づく本来の活動を継続して3か月(「高度専門職2号」は6か月)以上行っていない場合

   

  Thường trú với tư cách cư trú là “vợ / chồng Nhật Bản, v.v.” (không bao gồm trẻ em Nhật Bản và con nuôi đặc biệt) hoặc “Vợ / chồng thường trú nhân, v.v.” (không bao gồm trẻ em sinh ra ở Nhật Bản là con thường trú nhân) Nếu người nước ngoài không chung sống như vợ hoặc chồng trong hơn 6 tháng

  居留身份为“日本配偶等”(不包括日本儿童和特别收养的儿童)或“永久居民的配偶等”的居住状态 如果外国人未活跃超过6个月

  「日本人の配偶者等」(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」(永住者の子として本邦で出生した子を除く。)の在留資格をもって在留している外国人が,その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合

  Khi người cư trú trung và dài hạn không khai báo nơi cư trú hoặc thông báo sai
  中长期居民不报告居住地或虚假告知的情况
  中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合
  Có thể áp dụng các trường hợp sau. Tuy nhiên, đối với I và II, nếu có lý do chính đáng mà không gửi thông báo thì tư cách lưu trú sẽ không bị thu hồi.
  以下情况适用。 但是,关于第一和第二,如果有正当理由不提交通知,居住身份将不会被撤销。
  次の場合が該当します。ただし,Ⅰ及びⅡについて,届出をしないことについて正当な理由がある場合は,在留資格取消しの対象とはなりません。

   

  Khi một người trở thành đối tượng cư trú trung hạn đến dài hạn mới do được phép hạ cánh hoặc cho phép thay đổi tình trạng cư trú mà không thông báo cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp về nơi cư trú của mình trong vòng 90 ngày.

  因登陆许可或变更居住权而成为新的中长期居民的人在90天内未将其居住地告知司法部长。

  上陸の許可や在留資格の変更許可等により新たに中長期在留者となった者が,90日以内に法務大臣に対し住居地の届出をしない場合

   

  Trường hợp người cư trú từ trung hạn đến dài hạn không thông báo cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp về nơi cư trú trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày chuyển đi khỏi nơi cư trú phải thông báo cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

  中长期居民在搬出通知司法部长的住所之日起90天内未将住所通知司法部长的情况。

  中長期在留者が,法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に,法務大臣に対し住居地の届出をしない場合

   

  Khi người cư trú trung hạn đến dài hạn báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  当中长期居民向司法部长报告虚假居住地时

  中長期在留者が,法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合

   

  Q2.
  Thu hồi tư cách lưu trú của tôi sẽ phải làm thủ tục gì?
  我的居留身份将被撤销吗?
  どのような手続を経て,在留資格が取り消されるのですか。
  A.
  Khi định hủy tư cách lưu trú, thanh tra xuất nhập cảnh phải nghe trước ý kiến ​​của người nước ngoài thuộc diện bị hủy tư cách lưu trú và người nước ngoài phải nghe ý kiến ​​của họ. , Bạn có thể bày tỏ ý kiến ​​của mình, gửi bằng chứng hoặc yêu cầu quyền truy cập vào tài liệu. Bạn cũng có thể chọn một người đại diện để nghe ý kiến ​​của bạn và yêu cầu họ tham gia phiên điều trần thay mặt bạn.
  试图取消居留身份时,移民检查员应该听取外国人的意见,而这些外国人必须提前取消居留权,而外国人则必须听取他们的意见。 ,您可以发表自己的意见,提交证据或要求访问材料。 您也可以选择代理来听取您的意见,并请他们代表您参加听证会。
  在留資格の取消しをしようとする場合には,あらかじめ在留資格の取消しの対象となる外国人の方から,入国審査官が意見を聴取することになっており,当該外国人は,意見の聴取に当たって,意見を述べ,証拠を提出し,又は資料の閲覧を求めることができます。また,意見の聴取に当たって代理人を選び,本人に代わって意見の聴取に参加することができるように求めることもできます。

   

  Q3.
  Điều gì xảy ra nếu người nước ngoài hoặc người đại diện của họ không xuất hiện vào ngày quy định khi họ được thông báo về sự xuất hiện của họ tại Cục Di trú khu vực?
  如果通知外国人或其代理人在地区移民局出庭,外国人或其代理人没有在指定的日期出现怎么办?
  地方出入国在留管理局への出頭を通知されたとき,外国人本人やその代理人が,指定された期日に出頭しなかった場合はどうなるのでしょうか。
  A.
  Nếu người bị thu hồi tư cách cư trú hoặc người đại diện của họ không xuất hiện vào ngày đã định mà không có lý do chính đáng, tư cách cư trú có thể bị thu hồi mà không cần nghe ý kiến ​​của họ. Vì vậy, nếu bạn không thể xuất hiện vào ngày đã định do những trường hợp không thể tránh khỏi như ốm đau, vui lòng liên hệ trước với Cục Di trú khu vực.
  如果在没有正当理由的情况下,其居留权被撤销的人或其代理人没有在指定日期出现,则在不听取他/她的意见的情况下,其居留权可能会被撤销。 因此,如果由于不可避免的情况(例如疾病)而无法在指定的日期出现,请提前与地区移民局联系。
  在留資格取消対象者やその代理人が,正当な理由がないにもかかわらず,指定された期日に出頭しなかった場合には,意見の聴取を行わないで在留資格が取り消されることがあります。そのため,病気等のやむを得ない事情により,指定された期日に出頭できない場合には,あらかじめ地方出入国在留管理局に連絡してください。
  記事一覧へ